Data wydania 2007-12-19
Numer XII/52/07
w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.

UCHWAŁA NR XII/52/07
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 19 grudnia 2007 roku

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.

     Na podstawie art. 4 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 147 poz. 1231 z 2002r. zm. Nr 167,poz. 1372, z 2003r Nr 80 poz. 719, Nr 122 poz. 1143, z 2004r Nr 29 poz. 257, Nr 99 poz. 1001, Nr 152 poz. 1597, z 2005r. Nr 23 poz. 186, Nr 132 poz. 1110, Nr 155 poz. 1298, Nr 179 poz. 1485 z 2006r Nr 170 poz. 1217, Nr 171 poz. 1225 z 2007r Nr 220 poz. 1600) oraz art.10 ust.1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.Nr 179 poz.1485 z 2006r Nr 66 poz. 469, Nr 120 poz. 826 z 2007r Nr 7 poz. 48, Nr 82 poz. 558) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowychi Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok, stanowiący załącznik uchwały.

§ 2. Wyknanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

  • XII_52_07 (uchwała) (PDF, 63,88 KB) Podgląd załącznika

    UCHWAŁA NR XII/52/07 RADY GMINY MIELNIK z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.

  • XII_52_07 (załącznik) (PDF, 136,13 KB) Podgląd załącznika

    Załącznik do uchwały Rady Gminy Mielnik Nr XII/52/07 z dnia 19 grudnia 2007 roku (GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2008 ROK)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2007-12-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-12-21

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-12-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-12-21