Data wydania 2007-12-19
Numer XII/54/07
w sprawie w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

UCHWAŁA NR XII/54/07
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 19 grudnia 2007r.

w sprawie budżetu gminy na 2008 rok.

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz.1457 z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz .U. Nr 249, poz.2104 z 2005r. zm. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560 z 2007r.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 12.138.181 zł

w tym: bieżące 11.978.181 zł
majątkowe 160.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2) wydatki budżetu gminy w wysokości 13.883.682 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 705.497 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3

4) różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie: 1.745.501 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie – 80.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 10.000 zł na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się, limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2008r. w wysokości – 3.393.421 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się wydatki w kwocie 500.000 zł w związku z realizacją wspólnych zadań w ramach umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 7. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie 106.900 zł i wydatków w kwocie 106.900 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego gminy w kwocie 1.897.450 zł w tym dotacja z budżetu 250.000 zł oraz plan wydatków w kwocie 1.894.774 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 982.400 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Ustala się dotację przedmiotową dla spółki wodnej w kwocie 7.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 270.000 zł.

§ 12. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 9.600 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 30.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Dochody budżetu w kwocie 39.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 14. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 12.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
2) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli w prowadzącym obsługę rachunku budżetu gminy.
3) zaciągania długu (zobowiązań ) oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetu), załączniku Nr 4 (Plan przychodów i rozchodów) i załączniku Nr 6 (Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację).
4) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 800.000 zł.
5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009r.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2008r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2007-12-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-12-21

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-12-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-12-21