UCHWAŁA NR XIII/57/08
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 29 lutego 2008 roku

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności.

    Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U. Nr 162, poz. 1568, zm. Z 2004 r Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875) w związku z § 6 ust. 2 Uchwały Nr III/14/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 3, poz. 33 z dnia 05.01.2007r) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków polożonych na terenie gminy Mielnik nie stanowiących jej własności następującym podmiotom

1) Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Mielniku na prace restauratorskie w wysokości 24 000 zł ( słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych).
2) Parafii Prawosławnej p.w. NMP w Mielniku na prace budowlane i konserwatorskie w wysokości 50 000 zł ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
3) Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tokarach na prace konserwatorskie w wysokości 24 000 zł ( słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych).
4) Parafii Prawosławnej p.w. Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość w Tokarach na prace konserwatorskie w wysokości 26 000 zł ( słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych).
5) Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Niemirowie na prace restauratorskie w wysokości 26 000 zł ( słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc

Załączniki do treści

  • XIII/57/08 (uchwała) (PDF, 67,52 KB) Podgląd załącznika

    UCHWAŁA NR XIII/57/08 RADY GMINY MIELNIK z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy ...

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-02-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-03-03

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-03-03

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-03-03