UCHWAŁA NR XIII/58/08
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 29 lutego 2008 roku

w sprawie wysokości opłat oraz zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Mielnik

Na podstawie art.40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1592; z 2002r Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806;z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218), w związku z art.67a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r Nr 256, poz.2572, Nr 69, poz.624, Nr 109, poz.1161, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781; z 2005r Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz.2104; z 2006r Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818, Nr 181, poz.1292) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje :

§ 1. W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów i wychowanków w szkołach i przedszkolu mogą funkcjonować stołówki szkolne.

§ 2. Z posiłków w stołówce szkolnej i przedszkolnej mogą korzystać uczniowie, wychowankowie oraz pracownicy szkoły i przedszkola

§ 3. 1. Korzystanie z posiłków w stołówkach jest odpłatne.

2. Opłata wnoszona przez uczniów oraz wychowanków za posiłki w stołówce szkolnej bądź przedszkolnej równa jest wysokości kosztów surowca przeznaczonego na sporządzenie posiłku i wynosi :

1) za żywienie w stołówce szkolnej – 1,50zł dziennie,
2) za żywienie w stołówce przedszkolnej :
a) 2,60zł dziennie dla wychowanków przebywających w przedszkolu do 5 godzin dziennie,
b) 3,30zł dziennie dla wychowanków przebywających w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie.

3. Opłata wnoszona przez pracowników szkoły korzystających z posiłków w stołówce szkolnej wynosi 150% opłaty wnoszonej przez uczniów.
4. Opłata wnoszona przez pracowników przedszkola korzystających z posiłków w stołówce przedszkolnej wynosi 150% opłaty określonej w ust.2 pkt 2 lit.a.

§ 4. Posiłki wydawane w stołówce szkolnej mogą być finansowane z następujących źródeł:

1) wpłat rodziców (prawnych opiekunów) stołujących się dzieci,
2) wpłat dokonywanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 5. 1. Wpłat za korzystanie ze stołówki szkolnej w danym miesiącu należy dokonywać do 10 dnia tego miesiąca .

2. Dyrektor szkoły wyznaczy osobę odpowiedzialną za przyjmowanie opłat za żywienie.

§ 6. 1. W przypadku nieobecności, stołującemu się przysługuje zwrot opłaty dziennej proporcjonalnie do liczby dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności do godziny 8,00 w danym dniu.

2. Należna kwota zwrotu, o której mowa w ust.1, stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej i ilości dni nieobecności.
3. Zwrot opłat o których mowa w ust.1i 2 , następuje na wniosek wpłacającego, na koniec miesiąca w którym przypadały nieobecnoości, w formie odpisu z należności za żywienie w następnym miesiącu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

  • XIII/58/08 (uchwała) (PDF, 69,49 KB) Podgląd załącznika

    UCHWAŁA NR XIII/58/08 RADY GMINY MIELNIK z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie wysokości opłat oraz zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-02-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-03-03

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-03-03

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-03-03