Uchwała Nr XIV/60/08
Rady Gminy Mielnik

z dnia 18 kwietnia 2008r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 166, poz.1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz.1457 z 2006r. Nr17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr173,poz. 1218) oraz art. 199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm. Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832 z 2007r. Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560) po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2007r oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium z tego tytułu Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2007r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-04-18

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-04-21

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-04-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-04-21