UCHWAŁA NR XIV/63/08
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 18 kwietnia 2008 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; z 2003 r. Nr 214, poz.1806; Nr 80, poz.717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 153, poz.1271; Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.1203; Nr 214, poz.1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 175, poz 1457; Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz 327; Nr 138, poz.974; Nr 173, poz.1218; w związku z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311; zm. z 2006 r. Nr 144, poz. 1041) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę przejęcia do realizacji zadania publicznego w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

§ 2. Przejęcie zadania, o którym mowa w § 1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego miedzy Wójtem Gminy a Wojewodą Podlaskim, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-04-18

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-04-21

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-04-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-04-21