UCHWAŁA NR XIX/89/08
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 21 listopada 2008r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVII/75/08 z dnia 27 sierpnia 2008r.

     Na podstawie art. 18 ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 166, poz.1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441;Nr 175, poz.1457 z 2006r. Nr17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art.167 ust.2 pkt.5 i art.175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm. Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832 z 2007r. Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560) uchwala się, co następuje:

§ 1

Udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowych w wysokości 700.000zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) Powiatowi Siemiatyckiemu na współfinansowanie zadań zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

  • 89/08 (uchwała) (PDF, 61,14 KB) Podgląd załącznika

    UCHWAŁA NR XIX/89/08 RADY GMINY MIELNIK z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVII/75/08 z dnia 27 sierpnia 2008r.

  • 89/08 (załącznik) (PDF, 57,43 KB) Podgląd załącznika

    Załącznik do uchwały Nr XIX/89/08 Rady Gminy Mielnik z dnia 21 listopada 2008r. (Wykaz zadań, na które udziela się pomocy finansowej z budżetu gminy w 2008r.)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-11-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-11-25

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-11-25

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-11-25