UCHWAŁA NR XIX/91/08
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 21 listopada 2008r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

     Na podstawie art. 18 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 166, poz.1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441;Nr 175, poz.1457 z 2006r. Nr17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art.165, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm. Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218,  Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832 z 2007r. Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560)
Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 84.476zł

Dział 700 – rozdział 70005 § 0770 –  14.600zł
Dział 756 – rozdział 75615 § 0460 –  8.930zł
Dział 756 – rozdział 75621 § 0010 –  34.500zł
Dział 758 – rozdział 75814 § 0920 –  24.800zł
Dział 852 – rozdział 85213 § 2010 –  800zł
Dział 854 – rozdział 85415 § 2030 –  846zł

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 84.476zł

Dział 750 – rozdział 75023 § 4210 –  3.500zł
Dział 750 – rozdział 75023 § 4300 –  10.000zł
Dział 750 – rozdział 75095 § 4430 –  2.330zł
Dział 754 – rozdział 75411 § 6300 –  15.000zł
Dział 756 – rozdział 75647 § 4100 –  1.500zł
Dział 801 – rozdział 80104 § 4270 –  30.000zł
Dział 852 – rozdział 85213 § 4130 –  800zł
Dział 854 – rozdział 85415 § 3260 –  846zł
Dział 900 – rozdział 90015 § 4260 –  16.500zł
Dział 900 – rozdział 90017 § 6210 –  4 000zł

Zwiększone dochody własne przeznacza się na następujące zadania: zakup i montaż centrali telefonicznej, składka członkowska na rzecz Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”, dotacja celowa dla powiatu na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu dowodzenia i łączności, prowizje za pobór podatków, remont tarasu w przedszkolu, zakup energii- oświetlenie uliczne, zwiększenie dotacji na zakup samochodu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.

§ 3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 5 000zł

Dział 852 – rozdział 85214 § 2010    – 5.000zł

Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 5.000zł

Dział 852 – rozdział 85214 § 3110    – 5.000zł

Zmian w dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.II. MC.3011-435/08 w sprawie zmian w dotacjach celowych, w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano na podstawie pisma  Nr FB.II.BB.3011-430/08 w sprawie dofinansowanie zakupu podręczników (697zł) i Nr FB.II.EŻ.3011-416/08 w sprawie dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (149zł)

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę : 141.509zł 

Dział 600 rozdział 60014 § 2710 –  23.489zł
Dział 801 rozdział 80101 § 6050 –  118.020zł

Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę : 141.509zł

Dział 600 rozdział 60014 § 6300 – 23.489zł 
Dział 801 rozdział 80101 § 4270 –  118.020zł.

Rezygnacja z zadania "Zagospodarowanie nieruchomości Zespołu Szkół w Mielniku" na prowadzenie prac związanych z osuszaniem budynku szkoły.

§ 5. Zestawienie zmian w wykazie zadań zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2008r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem:       12.668.144zł
Wydatki ogółem:        14.783.499zł

Deficyt budżetowy w kwocie 2.115.355zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-11-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-11-26

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-11-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-11-26