UCHWAŁA NR XIX/92/08
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 21 listopada 2008 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r., przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2009 r. 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 118, poz.1111) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969,  Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r.  w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M. P. Nr 81 poz. 717) z kwoty 55,80 zł za 1 q do kwoty 25,00zł za 1 q, która stanowi podstawę obliczania podatku rolnego na 2009 r. na obszarze gminy Mielnik.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Podlaskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

  • 92/08 (uchwała) (PDF, 66,09 KB) Podgląd załącznika

    UCHWAŁA NR XIX/92/08 RADY GMINY MIELNIK z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r., przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2009 r.

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-11-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-11-25

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-11-25

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-11-25