UCHWAŁA NR XV/69/08
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 21 maja 2008 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mielnik oraz upoważnienia przewodniczącego Rady Gminy do wykonywania czynności w sprawach prawa pracy wobec Wójta.

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 973, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593; z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122, poz. 1020; z 2006r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170, poz. 1218) przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzedach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223; z 2006r. Nr 39, poz. 272; z 2008r. Nr 73, poz. 431) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się Wójtowi Gminy następujące wynagrodzenie:

  1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości   5 000,00 zł,
  2) dodatek funkcyjny w wysokości   1 700,00 zł,
  3) dodatek specjalny w wysokości 30%   2 010,00 zł,
  4) dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z nabytymi uprawnieniami 20%   1 000,00 zł.


§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Mielnik do dokonywania wobec Wójta Gminy czynności z zakresu prawa pracy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2008 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

  • XV/69/08 (uchwała) (PDF, 65,4 KB) Podgląd załącznika

    UCHWAŁA NR XV/69/08 RADY GMINY MIELNIK z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mielnik oraz upoważnienia przewodniczącego Rady Gminy do wykonywania czynności w sprawach prawa pracy wobec Wójta.

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-05-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-05-26

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-05-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-05-26