UCHWAŁA NR XVI/71/08
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 24 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Mielnik.

     Na podstawie art.24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeaniu ścieków (Dz.U.z 2006r Nr 123, poz.858;z 2007r Nr 147, poz.1033) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje :

§ 1. 1.Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, określoną przez przedsiębiorstwo wodociągowe - Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku, dla wszystkich odbiorców wody na terenie gminy Mielnik w wysokości :

- cena 1m³ wody – 1,79zł,
- opłata abonamentowa od wodomierza, a w przypadku odbiorców ryczałtowych od podłączenia – 1,85zł.

2. Ceny wymienione w ust.1 nie zawierają podatku VAT.

§ 2. Taryfa obowiązuje od dnia 1 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku.

§ 3. Wymiaru i poboru opłat dokonywać będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku.

§ 4. Przedsiębiorstwo wodociągowe ogłosi zatwierdzoną taryfę w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Mielnik.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

  • XVI/71/08 (uchwała) (PDF, 65,33 KB) Podgląd załącznika

    UCHWAŁA NR XVI/71/08 RADY GMINY MIELNIK z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Mielnik.

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-06-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-06-26

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-06-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-06-26