UCHWAŁA NR XVI/72/08
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 24 czerwca 2008r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

     Na podstawie art. 18 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 166, poz.1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441;Nr 175, poz.1457 z 2006r. Nr17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art.188 ust.1, pkt.1, pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr249, poz.2104, zm. Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832 z 2007r. Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz.560)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 276.100zł.

Dział 700 – rozdział 70005 § 0770     –  275.100zł
Dział 852 – rozdział 85212 § 2360     –      1.000zł

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 276.100zł zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę:  82.000zł

Dział 010 – rozdział 01095 § 2630    -  7.000zł
Dział 630 – rozdział 63095 § 4300    - 25.000zł
Dział 921 – rozdział 92105 § 4300    - 50.000zł

Zwiększyć plan wydatków o kwotę:  82.000zł

Dział 010 – rozdział 01095 § 2830    -   7.000zł
Dział 630 – rozdział 63095 § 4170     25.000zł
Dział 921 – rozdział 92105 § 4170     50.000zł

§ 4.Budżet po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem:        12.448.091zł
2) Wydatki ogółem:         14.563.446zł

Deficyt budżetowy w kwocie 2.115.355zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-06-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-06-25

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-06-25

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-06-25