UCHWAŁA NR XVII/79/08
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 27 sierpnia 2008 r.

w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Niemirów


     Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48,poz.327 i Nr138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218) w związku z § 12 ust.1 statutu sołectwa Niemirów nadanego uchwałą Nr X/57/04 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 marca 2004 r. (Dz. Urz. Woj.Podl. Nr 37, poz. 704) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów sołtysa w sołectwie Niemirów.

   2. Ustala się termin wyborów na dzień 10 września 2008 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, sołectwie Niemirów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-08-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-08-29

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-08-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-08-29