UCHWAŁA NR XVII/80/08
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 27 sierpnia 2008 r.

w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie: "Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"


     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48,poz.327 i Nr138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do stowarzyszenia o nazwie „Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” z siedzibą w Białymstoku, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej do Krajowego Rejestru Sądowego – nr KRS 0000005171, działającego na podstawie statutu załączonego do uchwały.

§ 2. Gminę w Stowarzyszeniu reprezentuje Wójt Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-08-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-08-29

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-08-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-08-29