UCHWAŁA NR XVIII/82/08
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 30 września  2008r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

     Na podstawie art. 18 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 166, poz.1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441;Nr 175, poz.1457 z 2006r. Nr17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art.165, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm. Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218,  Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832 z 2007r. Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 6.499zł

Dział 751 – rozdział 75109 § 2010 – 3.426zł

Dział 854 – rozdział 85415 § 2030 – 3.073zł

Zmian planu dochodów w dziale 751 dokonano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DBŁ.3101-2-14/43/08 a w dziale 854 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.II.EŻ.3011-282/08 w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2008r.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 6.499zł

Dział 751 – rozdział 75109 § 3030 - 2.190zł
§ 4010 - 600zł
§ 4110 - 153zł
§ 4120 - 25zł
§ 4170 - 410zł
§ 4210 - 48zł
Dział 854 – rozdział 85415 § 3260 - 3.073zł
 

§ 3. Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami na kwotę 247.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2008r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego gminy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem:  12.553.590zł
2) Wydatki ogółem:   14.668.945zł
3) Deficyt budżetowy w kwocie 2.115.355zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-09-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-10-03

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-10-03

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-10-03