UCHWAŁA NR XX/100/08
RADY GMINY MIELNIK

z dnia  19 grudnia 2008 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady na 2009 rok

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy przyjętego Uchwałą Nr VI/34/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 czerwca 2003r (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 63, poz. 1319, zm. z 2004r. Nr 37, poz. 705, Nr 154, poz. 2045; z 2006r. Nr 25, poz. 336; z 2008 r. Nr 215, poz. 2197) Rada Gminy Mielnik uchwala co nastepuje:

§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Gminy na 2009 rok w brzmieniu określonym w załaczniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-12-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-12-24

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2009-01-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-12-24