UCHWAŁA NR XX/98/08
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na 2009 rok.

     Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 166, poz.1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441;Nr 175, poz.1457 z 2006r. Nr17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111 z 2008r.) oraz art.165, art.184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, zm. Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832 z 2007r., Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r Nr 180, poz.1112.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 12.173.743 zł
          zgodnie z załącznikiem Nr 1

2) wydatki budżetu gminy w wysokości 13.892.999 zł
          zgodnie z załącznikiem Nr 2

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 700.474 zł
          zgodnie z załącznikiem Nr 3

4) różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie: 1.719.256 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie – 80.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 20.000 zł na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się limit wydatków na zadania  inwestycyjne w 2009r. w wysokości – 2.739.430 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się wydatki w kwocie 250.000 zł w związku z realizacją wspólnych zadań w ramach umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 7. Ustala się dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II" w kwocie 63.803 zł

§ 8. Ustala się dotację Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na realizację zadania pod nazwą "Odkryj Region Podlaski" w kwocie 5 000 zł

§ 9. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie 106.500 zł i wydatków w kwocie 106.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego gminy w kwocie 1.389.000 zł w tym dotacja z budżetu 112.000 zł oraz plan wydatków w kwocie 1.376.073 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.369.100 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Ustala się dotację celową dla spółki wodnej w kwocie 10.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 13. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 400.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 11.500 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 20.100 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 15. Dochody budżetu w kwocie 35.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł

2) zaciągania długu (zobowiązań ) oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetu), załączniku Nr 4 (Plan przychodów i rozchodów) i załączniku Nr 6 (Zadania inwestycyjne w 2009r.).

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010r.

4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku budżetu gminy.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2009r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2008-12-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-12-24

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2020-01-13

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-12-24