UCHWAŁA NR XXI/101/09
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 24 lutego 2009r

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności.

     Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U. Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875) w związku z § 6 ust. 2 Uchwały Nr III/14/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 3, poz. 33 z dnia 05.01.2007r) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Mielnik nie stanowiących jej własności następującym podmiotom:

1) Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Mielniku na prace budowlane i konserwatorskie w wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
2) Parafii Prawosławnej p.w. NMP w Mielniku na prace budowlane i konserwatorskie w wysokości 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
3) Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tokarach na prace budowlane i projektowe w wysokości 38 000 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych).
4) Parafii Prawosławnej p.w. Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość w Tokarach na prace budowlane i konserwatorskie w wysokości 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
5) Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Niemirowie na prace remontowe i budowlane w wysokości 32 000 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

  • XXI/101/09 (uchwała) (PDF, 66,43 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXI/101/09 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2009-02-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2009-02-27

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2009-02-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2009-02-27