UCHWAŁA NR XXI/103/09
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 24 lutego 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Tokary"

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1592; z 2002r Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806;z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r  Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje :

§ 1

Zatwierdza  się "Plan Odnowy Miejscowości Tokary" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2009-02-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2009-02-27

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2009-02-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2009-02-27