Uchwała Nr XXII/106/09
Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 kwietnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia profilaktycznych programów zdrowotnych dla mieszkańców Mielnik na lata 2009-2014

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007r.Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; z 2009r. Nr 223, poz. 1458) w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027; z 2009r. Nr 6, poz. 33) Rada Gminy Mielnik uchwala co nastepuje:

§ 1. Przyjmuje się profilaktyczny program zdrowotny dla mieszkańców gminy Mielnik na lata 2009 – 2014 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

  • XXII/106/09 (PDF, 69,71 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXII/106/09 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia profilaktycznych programów zdrowotnych dla mieszkańców Mielnik na lata 2009-2014 (pełna treść wraz załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2009-04-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2009-05-04

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2009-05-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2009-05-04