UCHWAŁA NR XXIII/109/09
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 19 maja 2009r

w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  na terenie gminy Mielnik

     Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858, Dz. U. z 2007r. Nr 147, poz. 1033; Dz. U. z 2009r. Nr 18, poz. 97) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1

  1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę określoną przez przedsiębiorstwo wodociągowe- Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku dla wszystkich odbiorców wody na terenie gminy Mielnik w wysokości:

  2. - cena 1m3 wody- 1,99 zł

    - opłata abonamentowa od wodomierza, a w przypadku odbiorców  ryczałtowych od podłączenia- 2,16 zł

    - opłata za przyłączenie Odbiorcy do urządzeń wodociągowych- 97,80 zł/przyłącze

  3. Ceny wymienione w ust.  1 nie zawierają podatku VAT.

§ 2

Taryfa obowiązuje od 1 lipca 2009r. do 30 czerwca 2010r.

§ 3

Wymiaru i poboru opłat dokonywać będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Przedsiębiorstwo wodociągowe ogłosi zatwierdzoną taryfę w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Mielnik.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2009-05-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2009-05-20

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2009-05-20

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2009-05-20