Uchwała XXIV/111/09
Rady Gminy Mielnik

z dnia 26 czerwca 2009r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu

     Na podstawie art. 18 ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 166, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art.167 ust.2 pkt.5 i art.175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm. Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz 619) uchwala się, co następuje:

§ 1

Udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 50.000zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) Województwu Podlaskiemu na współfinansowanie zadania związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na remoncie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 640 droga Nr 19 (Anusin) – Radziwiłłówka – granica państwa w m. Radziwiłłówka.

§ 2

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Mielnik.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2009-06-26

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2009-06-29

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2009-06-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2009-06-29