UCHWAŁA NR XXIV/114/09
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 26 czerwca 2009 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 144, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006r. Nr 118 poz. 1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz art. 9 ust. 1 i 3 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635; Dz. U. z 2007r. Nr 127, poz. 88; Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 413) rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik przyjętego uchwałą Rady Gminy Mielnik Nr XV/74/2000 z dnia 29 sierpnia 2000r.
2.Zmiana studium dotyczy obszaru całej gminy.
3.Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem studium.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2009-06-26

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2009-06-29

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2009-06-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2009-06-29