UCHWAŁA NR XXIX/131/09
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 133; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Nr 153, poz. 1271) w związku z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Mielnik w następującej wysokości:

§ 2 . Traci moc uchwała Nr XV/69/08 Rady Gminy Mielnik z dnia 21 maja 2008r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mielnik oraz upoważnienia przewodniczącego Rady Gminy do wykonywania czynności w sprawach prawa pracy wobec Wójta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2009r.

1) wynagrodzenie zasadnicze – w kwocie 5 500,00 zł.
2) dodatek funkcyjny – w kwocie 1 800,00 zł.
3) dodatek specjalny - w wysokości 30 % wynagradzania zasadniczego i dodatku funkcyjnego co stanowi kwotę 2 190,00 zł.
4) dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z nabytymi uprawnieniami.
 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2009-12-17

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2009-12-28

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2009-12-28

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2009-12-28