UCHWAŁA NR XXVI/120/09
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 7 września 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr X/40/07 z dnia 28 września 2007 roku

     Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz. U. z 2004r. Nr 53, poz. 532; z 2005r. Nr 94, poz. 788; z 2006r. Nr 249, poz. 1882; z 2007r. Nr 120, poz. 818; z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 216, poz. 1367) Rada Gminy Mielnik, uchwala co następuje:

     § 1. W uchwale Nr X/40/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się polskiej rodziny z Kazachstanu wprowadza się nowe brzmienie § 2 o nastepującej treści:

"§ 2.1. Na cele repatriacji przeznacza się lokal mieszkalny Nr 1 w budynku komunalnym w miejscowości Tokary 4a o następującej powierzchni:
1)  powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego - 70, 63 m2
2)  powierzchnia piwnicy - 4,80 m2
2. Łączna powierzchnia wynosi - 75,43 m2."

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2009-09-07

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2009-09-09

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2009-09-09

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2009-09-09