UCHWAŁA NR III/3/10
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 17 grudnia 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Gminy

     Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz § 43- §47 Statutu Gminy Mielnik stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/34/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 czerwca 2003r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 63, poz. 1319; zm. z 2004r. Nr 37, poz. 705, Nr 154, poz. 2045; z 2006r. Nr 25, poz. 336; z 2008r. Nr 215, poz. 2197; z 2009r. Nr 183, poz. 1962) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się w skład Komisji Finansowo-Budżetowej następujących radnych:

Stankiewicz Władysław,
Pogrebniak Olga,
Terebun Wiltold,
Troc Stefan,
Kożuchowski Lucjan,
Drozdowski Stanisław,
Leoniuk Sławomir.

§ 2. Przedmiotowym zakresem działania Komisji pozostają sprawy:

1) przedkładania wniosków dotyczących budżetu,
2) opiniowanie projektu budżetu gminy,
3) opiniowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej,
4) opiniowanie zmian budżetu gminy,
5) opiniowanie zamiaru utworzenia rezerw celowych na finansowanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, ze środków zablokowanych kwot wydatków budżetowych,
6) opiniowanie informacji z realizacji budżetu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
7) badanie rzetelności informacji i sprawozdań składanych przez Wójta oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
8) występowanie z inicjatywami uchwałodawczymi,
9) kontrola realizacji uchwał Rady będących w zakresie kompetencji komisji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz

Załączniki do treści

  • III/3/10 (PDF, 61,62 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr III/3/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2010-12-17

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-12-21

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2010-12-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-12-21