UCHWAŁA NR III/7/10
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 17 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) art. 4 ust. 1 pkt. 1 ppkt. c, art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398, Nr 220, poz. 1721) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala sie miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Mielnik Adama Toboty w następującej wysokości:

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5 000 zł,
2) dodatek funkcyjny w kwocie 1 000 zł,
3) dodatek specjalny w wysokości 30 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie, co stanowi kwotę 1 800 zł,
4) dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z nabytymi uprawnieniami.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 10 grudnia 2010 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz

Załączniki do treści

  • III/7/10 (PDF, 60,23 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr III/7/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2010-12-17

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-12-21

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2010-12-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-12-21