UCHWAŁA NR III/8/10
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 17 grudnia 2010 r.

w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Mielnik do Rady Społecznej SP ZOZ w Siemiatyczach

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 45 ust. 1 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290; z 2008r. 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1707; z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 107, poz. 679) Rada Gminy Mielnik uchwala, co nastepuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru Pani Aliny Hackiewicz Stępień jako przedstawiciela gminy do Rady Społecznej SP ZOZ w Siemiatyczach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz

Załączniki do treści

  • III/8/10 (PDF, 60,13 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr III/8/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Mielnik do Rady Społecznej SP ZOZ w Siemiatyczach

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2010-12-17

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-12-21

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2010-12-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-12-21