Uchwała Nr XXX/135/10
Rady Gminy Mielnik

z dnia 23 lutego 2010 r.

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności.

     Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006r Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875,z 2007r Nr 192, poz. 1394, z 2009r Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804) w związku z § 6 ust. 2 Uchwały Nr III/14/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 3, poz. 33 z dnia 05.01.2007r) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności następującym podmiotom:

1) Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Mielniku w wysokości 46 000 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych).
2) Parafii Prawosławnej p.w. NMP w Mielniku w wysokości 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
3) Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tokarach w wysokości 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
4) Parafii Prawosławnej p.w. Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość w Tokarach w wysokości 62 000 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące zlotych).
5) Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Niemirowie w wysokości 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Stefan Troc

Załączniki do treści

  • XXX/135/10 (PDF, 125,97 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXX/135/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2010-02-23

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-02-26

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2010-02-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-02-26