Uchwała Nr XXX/140/10
Rady Gminy Mielnik

z dnia 23 lutego 2010 r.

w sprawie użyczenia Gminie Nurzec- Stacja nieruchomości z przeznaczeniem na realizację gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Nurzec- Stacja

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335, Nr 42, poz. 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279, Nr 161, poz. 1281, Nr 206, poz. 1590) uchwala się co następuje:

§ 1. 1.  Wyraża się zgodę na użyczenie Gminie Nurzec- Stacja nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym 008 Pawłowicze, oznaczonej numerem geodezyjnym 502 i 505 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy- kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.
2.  Użyczenie następuje na czas nieokreślony.

§ 2. 1.  Szczegółowe zasady użyczenia nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały określi odrębne porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Mielnik a Gminą Nurzec- Stacja.
2.  Upoważnia się Wójta do podpisania w imieniu Gminy Mielnik stosownego porozumienia z Gminą Nurzec- Stacja w sprawie użyczenia nieruchomości opisanej w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

  • XXX/140/10 (PDF, 114,26 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXX/140/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie użyczenia Gminie Nurzec- Stacja nieruchomości z przeznaczeniem na realizację gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Nurzec- Stacja

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2010-02-23

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-02-26

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2010-02-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-02-26