Uchwała Nr XXXII/144/10
Rady Gminy Mielnik

z dnia 27 kwietnia 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 219, poz. 1706) po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium z tego tytułu Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2009r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2010-04-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-04-28

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2010-04-28

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-04-28