Uchwała Nr XXXIII/147/10
Rady Gminy Mielnik

z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia profilaktycznych programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy Mielnik na lata 2009 - 2014

     Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027, Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 237, poz. 1654; z 2009r. Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278; z 2010r. Nr 50, poz. 301) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/106/09 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia profilaktycznych programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy Mielnik na lata 2009 - 2014 wprowadza się następującą zmianę:

1) w załączniku do uchwały dodaje się program profilaktyczny pod nazwą: Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom - szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom. Zakażenia wywołane przez streptococcus pneumoniae występują powszechnie na całym świecie i często mają ciężki przebieg. Pneumokoki są przyczyną występowania wielu różnych zespołów klinicznych, takich jak zagrażające życiu zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych, ostre zapalenie ucha środkowego oraz bakteriemia. U dorosłych zakażenie najczęściej przebiega w postaci pneumokokowego zapalenia płuc, które nawet w 25% przypadków może zakończyć się zgonem u chorych w wieku 65 lat, do 40% u osób w wieku 85 lat. Leczenie tych zakażeń utrudnia narastająca oporność pneumokoków na antybiotyki, dlatego bardzo ważne jest zapobieganie zachorowaniom poprzez szczepienia ochronne. Od ponad 30 lat dostępna jest polisacharydowa szczepionka przeciwko pneumokokom, którą zaleca się dorosłym z grupy dużego ryzyka zachorowania na inwazyjne zakażenie pneumokokowe, a jej skuteczność oceniono w wielu badaniach. Polisacharydowa szczepionka przeciwko streptococcus pneumoniae zmniejsza ryzyko zgonu i zachorowania na inwazyjną chorobę pneumokokową oraz zapalenie płuc u zaszczepionych dorosłych. Programem objęte zostaną osoby zamieszkałe w gminie Mielnik mające co najmniej 65 lat, w każdym roku realizacji programu. Program będzie realizowany w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mielniku, w terminie określonym przez realizatora programu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

  • XXXIII/147/10 (PDF, 66,28 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXXIII/147/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia profilaktycznych programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy Mielnik na lata 2009 - 2014

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2010-06-25

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-06-30

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2010-06-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-06-30