Uchwała Nr XXXIII/152/10
Rady Gminy Mielnik

z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Nowy Korczyn województwo świętokrzyskie

     Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 240) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Gminie Nowy Korczyn województwo świętokrzyskie w kwocie 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) na remont zalanego w wyniku powodzi ujęcia wody w Nowym Korczynie.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy gminami Mielnik i Nowy Korczyn.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

  • XXXIII/152/10 (PDF, 60,69 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXXIII/152/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Nowy Korczyn województwo świętokrzyskie

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2010-06-25

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-06-30

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2010-06-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-06-30