Uchwała Nr XXXIII/153/10
Rady Gminy Mielnik

z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze

     Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240, Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz. 146) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej pisemną informację:

1) o przebiegu wykonania budżetu gminy,
2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
3) o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

       2. Informacja , o której mowa w ust. 1 pkt 2 ma zastosowanie po raz pierwszy do informacji sporządzanych za I półrocze 2011r.

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy powinna obejmować:

1) zestawienie wykonania dochodów i wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem zmian w planie oraz procentowego wykonania planu w formie tabelarycznej,
2) część opisową , uwzględniającą kwotę deficytu lub nadwyżki oraz przychody i rozchody budżetu.

§ 3. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powinna obejmować stopień realizacji przedsięwzięć określonych uchwałą rady w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w tym:

1) projekty związane z programami finansowymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi,
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikają płatności wykraczajace poza rok budżetowy,
3) gwarancje i poręczenia udzielone przez gminę.

§ 4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury powinna obejmować:

1) zestawienie wykonania planu przychodów i kosztów w formie tabelarycznej,
2) część opisową, uwzględniającą stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIV/142/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 11 kwietnia 2006r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

  • XXXIII/153/10 (PDF, 64,14 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXXIII/153/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego...

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2010-06-25

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-06-30

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2010-06-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-06-30