Uchwała Nr XXXV/158/10
Rady Gminy Mielnik

z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w procedurze prac nad przygotowaniem i uchwaleniem budżetu Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.
Opracowanie projektu budżetu

1. Projekt budżetu opracowuje, przy pomocy urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, Wójt.

2. Wnioski radnych, sołectw w sprawie wprowadzenia do budżetu zadań własnych Gminy składane są Wójtowi w terminie do dnia 10 października każdego roku.

3. Jednostki posiadające osobowość prawną, dla których Gmina jest organem założycielskim, wnioski do budżetu na nadchodzący rok opracowują i składają Wójtowi w terminie do 10 października.

4. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych nie działające w celu osiągnięcia zysku składają oferty na realizację zadań w terminie do 10 października

5. Skarbnik Gminy składa w terminie do 31 października zbiorcze projekty finansowe dochodów i wydatków budżetu Gminy, w szczegółowości: dział, rozdział i paragraf.

6. Zbiorcze projekty planów finansowych zawierają plan finansowy urzędu, plany finansowe jednostek organizacyjnych, wnioski, o których mowa w punkcie 2, 3 i 4 a także inne planowane dochody i wydatki wynikające z nowych zadań lub zmian organizacyjnych.

7. W terminie do 31 października Wójt określa zadania Gminy realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadania przejęte przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia, a także zakres pomocy rzeczowej lub finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

8. Skarbnik w terminie do 31 października opracowuje prognozę wysokości dochodów Gminy z poszczególnych źródeł oraz zestawia obligatoryjne wydatki Gminy w roku budżetowym, wynikające z zaciągniętych zobowiązań oraz realizacji obowiązkowych zadań Gminy, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami.

9. Na podstawie przedłożonych projektów planów finansowych, uwzględniając prognozę dochodów i zestawienie obligatoryjnych wydatków sporządzonych przez Skarbnika, Wójt ustala projekt budżetu w formie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i przedkłada Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

10. Zapisy ujęte w projekcie uchwały budżetowej powinny być zgodne, w zakresie przedsięwzięć i kwot przewidzianych na dany rok budżetowy, z danymi wykazanymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

§ 2.
Projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy

1. Kierownicy podległych jednostek budżetowych w terminie do 10 października przekazują Skarbnikowi wstępne projekty planów finansowych, w szczegółowości: dział, rozdział i paragraf oddzielnie dla:

1) dochodów,
2) wydatków,
3) dochodów wyodrębnionych na wydzielonym rachunku oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych.

2. W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej Radzie, Wójt przekazuje jednostkom budżetowym informację zawierającą kwoty dochodów i wydatków z wyodrębnieniem na wydatki bieżące i majątkowe.

3. Jednostki opracowują projekty planów finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania danych, lecz nie później niż do 22 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

4. Wójt weryfikuje otrzymane projekty planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej i w przypadku stwierdzenia różnic wprowadza w nich odpowiednie zmiany, informując o ich dokonaniu kierownika jednostki budżetowej.

5. Zweryfikowane plany finansowe, o których mowa w ust. 3, stanowią podstawę gospodarki finansowej w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia opracowania planu finansowego na podstawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wynikających z uchwały budżetowej.

§ 3.
Projekt budżetu i materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu

1.Projekt budżetu gminy składa się z projektu uchwały budżetowej oraz z objaśnień.

2. Szczegółowy plan dochodów i wydatków Wójt opracowuje w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

3. W skład materiałów towarzyszących projektowi budżetu wchodzą: informacja opisowa o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych, ogólna informacja o stanie mienia gminnego ze wskazaniem planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem, wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE ze wskazaniem etapu aplikowania o współfinansowanie.

4. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Wójt może dokonywać, na wniosek komisji Rady oraz z własnej inicjatywy, zmian w projekcie budżetu, powiadamiając o dokonanych zmianach Radę.

§ 4.
Uchwalanie budżetu

1. Przewodniczący Rady niezwłocznie przesyła radnym przedłożony przez Wójta projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i innymi materiałami towarzyszącymi.

2. Komisje Rady zapoznają się z projektem budżetu i przedstawiają na piśmie komisji właściwej do spraw budżetu opinię o projekcie.

3. Komisja Rady, proponując wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku przewidzianego w projekcie budżetu, zobowiązana jest wskazać źródła jego finansowania.

4. Komisja właściwa do spraw budżetu organizuje z Wójtem i Skarbnikiem Gminy posiedzenie w celu omówienia i zajęcia stanowiska w formie opinii zbiorczej w sprawach zgłaszanych przez poszczególne komisje Rady o projekcie budżetu.

5. Przewodniczący Rady w terminie ustawowym zwołuje sesję budżetową.

Porządek obrad sesji budżetowej powinien zawierać:

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
2) odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady,
3) odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez przewodniczącego Komisji Rady właściwej dla spraw budżetu,
4) odczytanie opinii regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu,
5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
6) głosowanie nad uchwałą budżetową.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XXVII/156/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 września 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

 

Załączniki do treści

  • XXXV/158/10 (PDF, 71,99 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXXV/158/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2010-09-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-10-04

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2010-10-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-10-04