Uchwały Rady Gminy Mielnik z 2011 roku

Zbiór uchwał Rady Gminy Mielnik w formie skorowidza - aby otworzyć dokument typu Lapx/Zipx (pliki dostępne w skorowidzu), pobierz bezpłatną przeglądarkę Aktów Prawnych XML (uwaga: powyższe strony zostaną otworzone w oddzielnych oknach lub kartach przeglądarki)

UCHWAŁY RADY GMINY MIELNIK VI kadencji samorządu

Uchwała Rady Gminy
Mielnik Nr :
dotyczy:
XII/73/11
z 28 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady na 2012 rok
XII/72/11
z 28 grudnia 2011 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Mielnik do realizacji projektu pt. Skuteczne NGO - Strategia Współpracy Gminy Mielnik z Organizacjami Pozarządowymi.
XII/71/11
z 28 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012rok
XII/70/11
z 28 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2012 – 2020
XII/69/11
z 28 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2012
XI/68/11
z 29 listopada 2011 r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
XI/67/11
z 29 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
XI/66/11
z 29 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklarcji podatkowych.
XI/65/11
z 29 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
XI/64/11
z 29 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r., przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2012 r.
XI/63/11
z 29 listopada 2011 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
XI/62/11
z 29 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
X/61/11
z 23 października 2011 r.
w sprawie podjęcia działań organizacyjnych związanych z budową stałego mostu na rzece Bug w miejscowości Mielnik
X/60/11
z 23 października 2011 r.
w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Mielnik" Pani Wiesławie Bloch - Brick
X/59/11
z 23 października 2011 r.
w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Mielnik" Panu Stanisławowi Zwierzyńskiemu
X/58/11
z 23 października 2011 r.
w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Mielnik" Panu Robertowi Tyszkiewiczowi
X/57/11
z 23 października 2011 r.
w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Mielnik" Panu Romualdowi Domańskiemu
X/56/11
z 23 października 2011 r.
w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Mielnik" Pani Dorocie Michaluk
IX/55/11
z 28 września 2011 r.
w sprawie akceptacji Lidera projektu oraz finansowania zadania "Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę BUG w miejscowości Niemirów".
IX/54/11
z 28 września 2011 r.
w sprawie finansowania realizacji projektu Stanica Kresowa "Dzikie Pola" jako Ośrodek Edukacji Historycznej i Prezentacji Eksponatów Z Realizacji Filmowych Dzieł Trylogii Sienkiewicza
IX/53/11
z 28 września 2011 r.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013
IX/52/11
z 28 września 2011 r.
w sprawie przystąpienia Gminnej Biblioteki Publicznej do realizacji projektu "Biblioteka+Infrastruktura Bibliotek"
IX/51/11
z 28 września 2011 r.
w sprawie finansowania realizacji projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa".
IX/50/11
z 28 września 2011 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej - Kapituła Honorowego Obywatela Gminy Mielnik
IX/49/11
z 28 września 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia profilaktycznych programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy Mielnik na lata 2009 - 2014
IX/48/11
z 28 września 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku
IX/47/11
z 28 września 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Mielnik
IX/46/11
z 28 września 2011 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2011 – 2016
IX/45/11
z 28 września 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
VIII/44/11
z 19 lipca 2011 r.
w sprawie powierzenia reprezentowania gminy Mielnik w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej
VIII/43/11
z 19 lipca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/34/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 27 maja 2011 roku
VIII/42/11
z 19 lipca 2011 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
VIII/41/11
z 19 lipca 2011 r.
w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mielnik
VIII/40/11
z 19 lipca 2011 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2011 – 2016
VIII/39/11
z 19 lipca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
VII/38/11
z 27 maja 2011 r.
w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
VII/37/11
z 27 maja 2011 r.
o zmianie uchwały Nr XIX/86/08 Rady Gminy Mielnik.
VII/36/11
z 27 maja 2011 r.
w sprawie przystąpienia do prac nad "Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Mielnik na lata 2012 - 2032".
VII/35/11
z 27 maja 2011 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach.
VII/34/11
z 27 maja 2011 r.
w sprawie przyjęcia "Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mielnik na lata 2011-2014".
VII/33/11
z 27 maja 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
VII/32/11
z 27 maja 2011 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2011 – 2016
VII/31/11
z 27 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności
VII/30/11
z 27 maja 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Mielnik
VII/29/11
z 27 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
VII/28/11
z 27 maja 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mielnik za 2010 rok
VI/27/11
z 21 marca 2011 r.
w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mielnik na lata 2011-2015"
VI/26/11
z 21 marca 2011 r.
w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów w Gminie Mielnik.
VI/25/11
z 21 marca 2011 r.
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności.
VI/24/11
z 21 marca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
VI/23/11
z 21 marca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
VI/22/11
z 21 marca 2011 r.
w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Poręby i ustalenie nowej nazwy Mielnik-Poręby
VI/21/11
z 21 marca 2011 r.
w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Grabowiec i ustalenie nowej nazwy Mielnik-Grabowiec
VI/20/11
z 21 marca 2011 r.
w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wniosekim o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Adamowo-Zastawa (wieś) i ustalenie nowej nazwy Adamowo (wieś)
VI/19/11
z 21 marca 2011 r.
w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Adamowo-Zastawa (osada) i ustalenie nowej nazwy Adamowo (osada)
V/18/11
z 18 lutego 2011 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielnik
V/17/11
z 18 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mielnik na rok 2011
V/16/11
z 18 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2011 – 2016
IV/15/11
z 21 stycznia 2011 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady na 2011 rok
IV/14/11
z 21 stycznia 2011 r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, członków rad sołeckich na terenie gminy Mielnik
IV/13/11
z 21 stycznia 2011 r.
o zmianie uchwały Nr IV/21/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 marca 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
IV/12/11
z 21 stycznia 2011 r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
IV/11/11
z 21 stycznia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011rok
IV/10/11
z 21 stycznia 2011 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
IV/9/11
z 21 stycznia 2011 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2011-01-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-01-26

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2020-11-19

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-01-26