Uchwała Nr IV/11/11
Rady Gminy Mielnik

z dnia 21 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011rok

Na podstawie art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176 , poz. 1238; z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 227, poz. 1505, Nr 144, poz. 1175) oraz art.10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. z 2006r. Nr 179, poz. 1485, Nr 66, poz. 469, Nr 120, poz. 826; z 2007r. Nr 7, poz. 48, Nr 82 poz. 558; z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 98, poz. 817, Nr 92, poz. 753; z 2010r. Nr 127, poz. 857) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz

Załączniki do treści

  • IV/11/11 (PDF, 86,14 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr IV/11/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011rok (treść uchwały wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-01-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-01-26

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-01-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-01-26