Uchwała Nr IV/14/11
Rady Gminy Mielnik

z dnia 21 stycznia 2011 r.

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, członków rad sołeckich na terenie gminy Mielnik

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz § 12 ust. 1 statutów sołectw nadanych uchwałą Nr X/57/04 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 marca 2004r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 37, poz. 704) Rady Gminy Mielnik uchwala, co nastepuje:

§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie na terenie gminy Mielnik wyborów sołtysów i rad sołeckich.
       2. Wybory zostaną przeprowadzone w terminie 1 luty-26 luty 2011r.
       3. Harmonogram zebrań wiejskich stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy, w sołectwach oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz

Załączniki do treści

  • IV/14/11 (PDF, 65,02 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr IV/14/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, członków rad sołeckich na terenie gminy Mielnik (treść uchwały wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-01-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-01-26

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-01-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-01-26