Uchwała Nr IX/48/11
Rady Gminy Mielnik

z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r.Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, zm. z 2001r. Nr 49, poz. 509; z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1188, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003r. Nr 170, poz. 1660; z 2004r. Nr 162, poz. 1692; z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524; z 2008r. Nr 229, poz. 1539; z 2009r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676; z 2010r. Nr 40, poz. 230, Nr 182, poz. 1228, Nr 254, poz. 1700; z 2011r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622) po rozpatrzeniu skargi Organizacji Turystycznej "Szlak Jagielloński" wniesionej przez jej Prezesa Janusza Kopaczka, Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Rada Gminy Mielnik po rozpatrzeniu skargi z dnia 03 sierpnia 2011r. Organizacji Turystycznej "Szlak Jagielloński" reprezentowanej przez jej Prezesa Janusza Kopaczka na działalnośc Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku Michała Bogackiego uznaje skargę:

1) w części dotyczącej anulowania rezerwacji na nocleg w dniach 6/7 lipca br. za zasadną.
2) w częsci dotyczącej odmowy przyjęcia pisma oraz agresywnego zachowania Dyrektora GOKSiR za niezasadną.
3) w części dotyczącej utrudniania rozwiązania problemu wynikającego z wycieku wody za niezasadną.

§ 2. Uzasadnienie faktyczne i prawne stanowiska wymienionego w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały poprzez zawiadomienie skarżącego o jej treści powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz


W załączniku do uchwały Nr IX/48/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 września 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku część danych została usunięta na podstawie art. 6 ust. 1  Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 z późn. zmianami)

Załączniki do treści

  • IX/48/11 (uchwała) (PDF, 74,31 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr IX/48/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 września 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

  • IX/48/11 (załącznik) (PDF, 56,83 KB) Podgląd załącznika

    Załącznik do uchwały Nr IX/48/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 września 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-09-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-10-04

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-10-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-10-04