Uchwała Nr IX/49/11
Rady Gminy Mielnik

z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia profilaktycznych programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy Mielnik na lata 2009 - 2014

     Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027, Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 237, poz. 1654; z 2009r. Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278; z 2010r. Nr 50, poz. 301, Nr125, poz. 842, Nr 107, poz. 679, Nr 165, poz. 1116, Nr 127, poz. 857, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1723, Nr 182, poz. 1228, Nr 257, poz. 1725; z 2011r. Nr 81, poz. 440, Nr 122, poz. 696, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 73, poz. 390, Nr 138, poz. 808, Nr 171, poz. 1016) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/106/09 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia profilaktycznych programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy Mielnik na lata 2009 - 2014 wprowadza się następującą zmianę:

1) w załączniku do uchwały dodaje się program profilaktyczny pod nazwą: Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom - specjalistyczne porady ortopedyczne, ginekologiczne oraz kardiologiczne. Programem objęte zostaną osoby zamieszkałe w gminie Mielnik dla których świadczeniodawcą w zakresie usług zdrowotnych jest Ośrodek Zdrowia w Mielniku. Wszelkie konsultacje specjalistyczne udzielane będą na podstawie skierowania lekarza POZ.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Jan Zduniewicz

Załączniki do treści

  • IX/49/11 (PDF, 74,53 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr IX/49/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia profilaktycznych programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy Mielnik na lata 2009 - 2014

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-09-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-10-04

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-10-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-10-04