Uchwała Nr IX/50/11
Rady Gminy Mielnik

z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie powołania komisji doraźnej - Kapituła Honorowego Obywatela Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r.Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję doraźną - Kapituła Honorowego Obywatela Gminy Mielnik w składzie:

Jan Zduniewicz - Przewodniczący Rady - Przewodniczący Kapituły
Władysław Stankiewicz - Wiceprzedowniczący Rady - członek Kapituły
Lucjan Kożuchowski - Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej -członek Kapituły
Stefan Troc - Przewodniczący Komisji Rozwoju  Gospodarczego -członek Kapituły
Maria Boguszewska - Przewodniczący Komisji ds. Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich -członek Kapituły
Antoni Soszko - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -członek Kapituły

§ 2. Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie wniosków o nadanie tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Mielnik".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz

Załączniki do treści

  • IX/50/11 (PDF, 72,22 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr IX/50/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 września 2011 r. w sprawie powołania komisji doraźnej - Kapituła Honorowego Obywatela Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-09-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-10-04

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-10-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-10-04