Uchwała Nr IX/52/11
Rady Gminy Mielnik

z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie przystąpienia Gminnej Biblioteki Publicznej do realizacji projektu
"Biblioteka+Infrastruktura Bibliotek"

     Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9; art. 9 ust. 1; art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r.Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminnej Biblioteki Publicznej do Programu Wieloletniego Kultura+Priorytet Biblioteka+Infrastruktura Bibliotek na lata 2011-2015.

§ 2. Gmina Mielnik zobowiązuje się do sfinansowania części projektu w wysokości 30% całkowitych kosztów projektu w latach 2012-2015.

§ 3. Po pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu o którym mowa w § 1 wyraża się zgodę na włączenie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku do współrealizacji projektu budowy obiektu Biblioteki i GOKSiR z udziałem programu Ministra Kultury i Sztuki - Infrastruktura Kultury.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz

Załączniki do treści

  • IX/52/11 (PDF, 73,03 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr IX/52/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminnej Biblioteki Publicznej do realizacji projektu "Biblioteka+Infrastruktura Bibliotek"

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-09-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-10-04

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-10-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-10-04