Uchwała Nr V/16/11
Rady Gminy Mielnik

z dnia 18 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2011 – 2016

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mielnik na lata 2011 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz

Załączniki do treści

  • V/16/11 (PDF, 95,55 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr V/16/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2011 – 2016 (treść uchwały wraz załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-02-18

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-02-28

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-02-28

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-02-28