Uchwała Nr VII/36/11
Rady Gminy Mielnik

z dnia 27 maja 2011 r.

w sprawie przystąpienia do prac nad "Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Mielnik na lata 2012 - 2032".

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 40, poz. 230, Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do prac nad "Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Mielnik na lata 2012 - 2032".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz

Załączniki do treści

  • VII/36/11 (PDF, 59,35 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr VII/36/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do prac nad "Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Mielnik na lata 2012 - 2032".

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-05-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-06-02

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-06-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-06-02