Uchwała Nr X/57/11
Rady Gminy Mielnik

z dnia 23 października 2011 r.

w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Mielnik" Panu Romualdowi Domańskiemu

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r.Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), po uzyskaniu pozytywnej opinii Kapituły Honorowego Obywatela Gminy Mielnik Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. W uznaniu za osobiste zaangażowanie i szczególny wkład pracy w realizację zadań gminy Mielnik w dziedzinie promocji oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi na rzecz rozwoju i pobudzenia aktywności obywatelskiej nadaje się Panu Romualdowi Domańskiemu tytuł "Honorowego Obywatela Gminy Mielnik".

§ 2. Osobie wyróżnionej przysługują przywileje:

1. Używanie tytyłu Honorowego Obywatela Gminy Mielnik.
2. Noszenie pamiątkowej odznaki.
3. Uczestniczenia na prawach honorowego gościa w zwyczajnych, nadzwyczajnych i uroczystych sesjach Rady Gminy oraz w innych uroczystościach o charakterze gminnym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz

Załączniki do treści

  • X/57/11 (PDF, 71,53 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr X/57/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 23 października 2011 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Mielnik" Panu Romualdowi Domańskiemu

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-10-23

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-10-24

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-10-24

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-10-24