Uchwała Nr XI/68/11
Rady Gminy Mielnik

z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

     Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 10 maja 1990r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990r. Nr 32, poz. 191; zm. z 1990r. Nr 43, poz. 253; Nr 92, poz. 541; z 1991r. Nr 34, poz. 151; z 1992r. Nr 6, poz. 20; z 1993r. Nr 40, poz. 180; z 1994r. Nr 1, poz. 3; Nr 65, poz. 285; z 1996r. Nr 23, poz. 102; Nr 106, poz. 496; z 1997r. Nr 9, poz. 43; z 2002r. Nr 153, poz. 1271; z 2004r. Nr 141, poz. 1492) - Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję inwentaryzacyjną w składzie:

1. Urszula Gniadek - przewodnicząca,
2. Katarzyna Turosieńska-Durlik - członek,
3. Dariusz Romaniuk - członek.

§ 2. Celem działania komisji jest dokonanie inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji, które dotychczas nie zostało skomunalizowane.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy z dnia 31 października 2000r. nr XVI/79/2000 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz

Załączniki do treści

  • XI/68/11 (PDF, 68,56 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XI/68/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-11-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-12-02

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-12-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-12-02