Uchwała Nr XII/70/11
Rady Gminy Mielnik

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2012 – 2020

     Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 201, poz. 1183) w związku z art.121 ust. 8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mielnik na lata 2012 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr IX/46/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2011 - 2016 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku .

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz

Załączniki do treści

  • XII/70/11 (PDF, 106,75 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XII/70/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2012 – 2020 (uchwała wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-12-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-12-30

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-12-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-12-30