Uchwała Nr XII/71/11
Rady Gminy Mielnik

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012rok

     Na podstawie art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176 , poz. 1238; z 2008r. Nr 227, poz.1505; z 2009r. Nr 144, poz. 1175 z 2010r. Nr 47, poz.278, Nr 127, poz.857; z 2011r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654, Nr 120, poz.690) oraz art.10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485; z 2006r. Nr 66, poz. 469, Nr 120, poz. 826; z 2007r. Nr 7, poz. 48, Nr 82 poz. 558; z 2009r. Nr 92, poz. 753; Nr 98, poz.817; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 213, poz.1396, Nr 228, poz.1486; z 2011r. Nr 63, poz.322, Nr 105, poz.614, Nr 117, poz.678 ) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz

Załączniki do treści

  • XII/71/11 (PDF, 89,46 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XII/71/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012rok (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-12-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-12-30

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-12-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-12-30