Uchwała Nr XII/72/11
Rady Gminy Mielnik

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Mielnik do realizacji projektu pt. Skuteczne NGO - Strategia Współpracy Gminy Mielnik z Organizacjami Pozarządowymi.

     Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 8, 10, 17-20, art. 18 ust. 2 pkt. 12a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 201, poz. 1183) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Przystępuje się do realizacji projektu pt. Skuteczne NGO - Strategia Współpracy Gminy Mielnik z Organizacjami Pozarządowymi w ramach Działania 7.3 Inicjatywy Lokalne na rzecz aktywnej integracji PO Kapitał Ludzki.

§ 2. Realizacja projektu nastąpi w roku 2012 po zabezpieczeniu środków z PO Kapitał Ludzki w kwocie 49.400,00zł i podpisaniu umowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz

Załączniki do treści

  • XII/72/11 (PDF, 60,72 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XII/72/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Mielnik do realizacji projektu pt. Skuteczne NGO - Strategia Współpracy Gminy Mielnik z Organizacjami Pozarządowymi.

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-12-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-12-30

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-12-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-12-30