Uchwała Nr XIII/75/12
Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 lutego 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2012 – 2020

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055 , Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 226, art. 227 art. 228, art. 231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240; zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2012 – 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz

Załączniki do treści

  • XIII/75/12 (PDF, 96,77 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XIII/75/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2012 – 2020 (uchwała wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-02-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-02-29

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-02-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-02-29